Zásady ochrany osobních údajů

Poskytnutí informací o zpracování osobních údajů klientů a příjemců zboží a služeb poskytovaných společností VETINO Jaggy Praha a.s. a dodavatelů zboží a služeb

 

V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) tímto společnost VETINO Jaggy Praha a.s., se sídlem Reinerova 1712/9, Praha 6 – Řepy, PSČ 163 00, IČO: 27159906, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9397 (dále jen „Správce“) jakožto správce osobních údajů tímto v souladu s ustanovením č. 13 Nařízení informuje klienty Správce, příjemce služeb poskytovaných Správcem a dodavatele zboží a služeb jakožto subjekty osobních údajů o zpracování jejich osobních údajů, a to především v souvislosti se vstupováním do smluvních vztahů a další činností.

 

Definice pojmů:

Klientem/Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, která je účastníkem smluvních vztahů se Správcem v souvislosti s přijímáním služeb poskytovaných Správcem, nebo fyzická osoba, která je v jiném smluvním vztahu se Správcem (jako například dodavatelé zboží a služeb), s výjimkou vztahů pracovněprávních.

Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

 

Obecné poučení:

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb Správcem, především poradenských, konzultačních a organizačních a zajištění poskytování těchto služeb. Zákonnými tituly pro zpracování osobních údajů jsou:

  • uzavření a plnění smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem;
  • plnění právních povinností, které se na Správce vztahují, což je zároveň právním základem zpracování (zejména plnění povinností stanovených právními předpisy vztahujícími se na vedení účetnictví a plnění daňových povinností a plnění povinností stanovených právními předpisy vztahujícími se na poskytování veterinární péče jako je zejména vedené veterinární zdravotní dokumentace) a
  • oprávněné zájmy Správce, a to v určitých případech, přičemž tímto oprávněným zájmem Správce může být zájem na ochraně práv a majetku Správce, jakož i ochrana majetku a zdraví Subjektů údajů.

 

Správce je provozovatelem veterinární kliniky referenčního typu, která se zabývá prodejem zboží a poskytováním služeb v oblasti chovu domácích zvířat a péče o ně.

Poskytnutí osobních údajů Subjekty údajů je nezbytné pro řádně plnění smluvních povinností vůči Subjektu údajů (např. poskytnutí nebo přijetí služby, komunikace se Subjektem údajů, nákup a prodej zboží, apod.), přičemž rozsah zpracovávaných osobních údajů je dán těmito důvody.

Zpracovávanými osobními údaji jsou tak zejména jméno a příjmení, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště/místa podnikání), datum narození, číslo občanského průkazu a informace o zvířeti, v jehož prospěch Správce poskytuje veterinární a další služby.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány manuálně i automatizovaně s tím, že osobní údaje mohou být zpracovávány třetí osobou – zpracovatelem na základě pokynu Správce. K osobním údajům budou mít přístup pověření pracovníci Správce nebo pověření pracovníci subjektu patřícího do ekonomicky spjaté skupiny, jejíž součástí je též Správce, a dále externí subjekt zpracovávající agendu IT, externí odborný konzultant, příp. daňoví a právní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu.

Zasílání obchodních nabídek: Pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později neodmítne Subjekt údajů zasílání nabídek, mohou být kontaktní údaje použity pro marketingové účely a zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou nebo jinými elektronickými prostředky. Tyto nabídky se budou týkat produktů a služeb prodávaných a nabízených Správcem nebo dalšími subjekty patřícími do stejného podnikatelského seskupení jako Správce (především subjekty zabývající se prodejem zboží a poskytováním služeb v oblasti chovu domácích zvířat a péče o ně). Zasílání těchto nabídek lze odmítnout.

 

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje mohou být zpřístupněny Správcem

  • na základě zákona a v souladu s dodržováním právních povinností Správce subjektům k tomu oprávněným dle příslušných právních předpisů,
  • v souvislosti s oprávněným výkonem práva Správce v souladu s výše uvedeným účelem zpracování osobních údajů subjektům závazně rozhodujícím o právech a povinnostech (např. orgány státní správy apod.).

Osobní údaje Subjektů údajů mohou být dále zpřístupněny Zpracovatelům, kteří budou zpracovávat osobní údaje pro Správce na základě smluvního vztahu, jako jsou externí subjekty zpracovávající agendu IT, externí odborní konzultanti, příp. daňoví a právní poradci.

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Osobní údaje Subjektu údajů budou uloženy

  • po dobu, než budou všechna práva a povinnosti ze vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem vypořádána nebo jinak zaniknou, nebo
  • po dobu, po kterou bude povinnost jejich uložení vyplývat z právního nebo jiného předpisu stanovícího povinnosti Správce v tomto směru,

a to podle toho, která z těchto dob uplyne později.

 

Práva Subjektů údajů v oblasti ochrany osobních údajů:

Právo na přístup k údajům: Požádá-li Subjekt údajů o informaci o zpracování svých údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv subjektu údajů: Každý Subjekt údajů má právo na opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Tato práva lze u Správce uplatnit písemně poštou na adrese sídla Správce a/nebo e-mailem na e-mailové adrese: info@jaggypraha.cz. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00 (e-mail: posta@uoou.cz).

Právo na přenositelnost údajů: Každý Subjekt údajů má právo, aby byly jeho osobní údaje na jeho žádost předány jinému správci v odpovídajícím formátu, který umožňuje jejich běžné používání. Správce toto odmítne, v případě, že mu v tom brání zákonné nebo jiné významné překážky.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud je toto zpracování prováděno pro účely oprávněných zájmů. Subjekt údajů má rovněž právo podat námitku proti automatizovanému rozhodování. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

V Praze dne: 18.8.2021

VETINO Jaggy Praha a.s.

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním. Zjistit více